Heat recovery

Heat recovery คือ ส่วนที่ดีมากอย่างหนึ่งของการใช้พลังงานในระบบระบายอากาศ เป็นการทำให้อากาศภายนอกร้อน ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำงานของระบบระบายอากาศได้มากด้วยการถ่ายโอนความร้อนจากอากาศที่ถูกขับออกมาไปสู่อากาศเย็นที่ถูกรับเข้ามา

 

ส่วนที่ดีมากอย่างหนึ่งของการใช้พลังงานจากระบบระบายอากาศคือ การทำให้อากาศภายนอกร้อน ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำงานของระบบระบายอากาศได้มากด้วยการถ่ายโอนความร้อนจากอากาศที่ถูกขับออกมาไปสู่อากาศเย็นที่ถูกรับเข้ามา

 

ระบบการนำความร้อนกลับมาใช้ (Heat recovery systems) สามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มหลักขึ้นอยู่กับรูปแบบของการทำงาน เช่น:

อากาศที่ย้อนกลับมา (Return air )

  • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนกระแสสลับ (Cross-current heat exchangers)
  • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโรตารี่ (Rotary heat exchangers)
  • ระบบการนำกลับมาใช้จากถังคอยล์ (Coil loop recovery systems )
  • ท่อความร้อน หรือ ระบบนำกลับมาใช้ใหม่แบบเทอร์โมไซฟอน (Heat pipes or thermosiphon recovery system )
  • เครื่องสูบความร้อน

 

ระบบการนำความร้อนกลับมาใช้ที่หลากหลายจะถูกทำให้มีลักษณะเฉพาะโดยจะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันในเรื่องของอุณหภูมิและความชื้น