Heat exchanger

Heat exchanger คือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน จะถูกใช้ในระบบทำความร้อนเพื่อแยกตัวกลางสองชนิด ในขณะเดียวกันจะมีการถ่ายโอนความร้อนจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง

 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)จะถูกใช้เพื่อทำการถ่ายโอนความร้อนจากตัวกลางประเภทหนึ่งไปสู่อีกตัวกลางหนึ่ง ในที่นี้จะอธิบายเพียงการถ่ายโอนความร้อนจากของเหลวไปอีกตัวกลางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประเภทต่างๆ และก๊าซสู่ก๊าซจะถูกใช้เป็นปกติในระบบ HVAC

 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจากของเหลวสู่ของเหลวจะมีสองประเภท คือ

•เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate heat exchangers)

•เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ (Tube heat exchangers)

 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)จะถูกใช้ในระบบทำความร้อนเพื่อแยกตัวกลางสองชนิด ในขณะเดียวกันจะมีการถ่ายโอนความร้อนจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง ตัวอย่างหนึ่งของการใช้งานเครื่องประเภทนี้ คือ ระบบทำความร้อนที่น้ำร้อนแบบรวมศูนย์ทางอ้อม (indirect district heating) ในที่นี้ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะถูกติดตั้งโดยตรงกับท่อจ่ายน้ำร้อนไปสู่ตัวอาคาร ความร้อนจะถูกถ่ายโอนจากร้อนแบบรวมศูนย์ทางด้านปฐมภูมิ (primary side) ผ่านตัวเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไปสู่ด้านทุติยภูมิ (secondary side) ดังนั้น น้ำร้อนที่อยู่ภายในอาคารจะไม่สัมผัสโดยตรงกับน้ำร้อนแบบรวมศูนย์

 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate heat exchangers) จะถูกใช้ในกระบวนการผลิตน้ำร้อนภายในที่พักอาศัยขนาดใหญ่ เพราะมีประสิทธิภาพมากกว่าและประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งเมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งถังน้ำร้อน (hot-water tanks)

 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีให้เลือกอยู่หลายประเภทและสามารถที่แบ่งประเภทของเครื่องตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ของเหลว/ของเหลว, ของเหลว/ก๊าซ, และก๊าซ/ก๊าซ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตามรูปแบบการไหลของตัวกลาง เช่น ทิศสวนทางกัน, ทิศทางขนาน, และทิศทางตัดขวางกัน, such as counter, parallel and cross-flow.