Grundfos (large) UPS circulator pump

Grundfos (large) UPS circulator pump คือ เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น UPSขนาดใหญ่ถูกออกแบบมอเตอร์มาให้เป็นแบบ canned rotor ลักษณะเครื่องสูบน้ำ เป็นเครื่องสูบน้ำน้ำหอยโข่งสำหรับงานระบบหมุนเวียนน้ำร้อน และระบบปรับอากาศขนาดเล็กในงานอาคาร สำนักงานต่าง ๆ 

 

เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น UPSขนาดใหญ่ถูกออกแบบมอเตอร์มาให้เป็นแบบ canned rotor ลักษณะเครื่องสูบน้ำ เป็นเครื่องสูบน้ำน้ำหอยโข่งสำหรับงานระบบหมุนเวียนน้ำร้อน และระบบปรับอากาศขนาดเล็กในงานอาคาร สำนักงานต่าง ๆ เครื่องสูบน้ำนี้มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของ glandless pump หรือ canned rotor ด้วยการสูบน้ำเข้าไประบายความร้อนและหล่อลื่นของมอเตอร์และส่วนประกอบที่หมุนรอบแกน (rotating part)

 

เครื่องสูบน้ำน้ำหมุนเวียนรุ่น  UPE ขนาดใหญ่เป็นเครื่องสูบน้ำน้ำที่ใช้อย่างแพร่หลายในอาคารต่าง ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลและอาคารสำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้หมุนเวียนระบบน้ำร้อนภายในอาคาร, ระบบทำความร้อน และ ระบบปรับอากาศ

 

ชื่อของเครื่องสูบน้ำUPS ย่อมาจาก German Umwaltz Pumpen Slektra ซึ่งหมายถึงเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน และ S แสดงถึงว่าคุณสามารถเลือกการตั้งค่าความเร็วได้ 3 ระดับ (three speed setting)

 

คุณลักษณะเด่น

  • ไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน
  • ไม่มีความเสี่ยงในการรั่ว
  • เสียงเงียบ

 

ปรับตั้งค่าความเร็วได้ 3 ระดับ

ถ้าต้องการข้อมูลของเครื่องสูบน้ำรุ่นนี้เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ได้ที่The Perfect Fit