Grundfos G10 LON interface

Grundfos G10 LON interface คือ การเชื่อมต่อ G10 LON จะเชื่อมต่อกับ CU351 และเครื่องสูบน้ำ ไปที่เครือข่าย LON โดยผ่านทางโมดูล LON ซึ่งสามารถสั่งการทำงานโดยผ่านทางตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และสามารถทราบสถานภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำไว้

 

การเชื่อมต่อ G10 LON จะเชื่อมต่อกับ CU351 และเครื่องสูบน้ำ ไปที่เครือข่าย LON โดยผ่านทางโมดูล LON  ซึ่งสามารถสั่งการทำงานโดยผ่านทางตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และสามารถทราบสถานภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้

 

ข้อมูลประวัติการทำงานของเครื่องสูบน้ำจะใช้ version 1.0 ของ “Pump Controller Object” ซึ่งเป็นของบริษัท LonMark Internationalซึ่งโมดูลนี้ ได้ผ่านมาตรฐานจาก Application layer interoperability guidelines 3.4. ซึ่งเครื่องมือการติดต่อจะสามารถค้นหาได้บนเครือข่าย