Grundfos Control MPC - Control variants

Grundfos Control MPC - Control variants คือ ชุดควบคุม MPC ของกรุนด์ฟอสถูกใช้สำหรับการควบคุม และตรวจสอบระบบเพิ่มแรงดัน และระบบหมุนเวียนน้ำ

 

ชุดควบคุม MPC ถูกแบ่งเป็น 8 ชนิดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของการควบคุมเครื่องสูบน้ำของชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำของชุดควบคุม CU 351 เช่นเครื่องสูบน้ำที่รวมชุดปรับความเร็วรอบเข้าไว้ด้วยกัน (MPC-E,ED,ES) หรือเครื่องสูบน้ำที่ไม่มีการปรับความเร็วรอบ (MPC-S) ถ้าการใช้งานในระหว่างวันมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เราแนะนำชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสชนิดที่ติดตั้งชุดปรับเปลี่ยนความเร็วรอบ (MPC-E) ซึ่งชุดควบคุมนี้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงสูงสุดและมีการประหยัดพลังงานสูงสุด

 

ระบบควบคุม MPC ของกรุนด์ฟอสสามารถถูกนำมาใช้งานง่ายๆในรูปแบบที่หลากหลาก เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานในทุกการใช้งาน