Geometric Height

Geometric Height คือ ระยะความสูงทางกายภาพที่น้ำถูกยกขึ้นเพื่อไปให้ถึงลูกค้า

 

ระยะปั๊มคือระยะทางตามแนวตั้งจากปั๊มไปยังก๊อกน้ำหรือจากจุดจ่ายน้ำไปยังท่อด้านเข้าของปั๊ม

 

ทำไมระยะปั๊มจึงสำคัญ?

ระยะปั๊มถูกใช้กำหนดขนาดของปั๊มที่จะติดตั้ง ระยะปั๊มเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานที่ปั๊มจะต้องส่งให้น้ำเพื่อให้น้ำในท่อมีแรงดันเพียงพอสำหรับลูกค้า ระยะปั๊มจะมีความสำคัญโดยเฉพาะเมื่อทำการกำหนดขนาดเครื่องสูบน้ำสำหรับติดตั้งในอาคารสูงเนื่องจากระยะปั๊ม (geometric height, hmaxในกรณีดังกล่าวจะมีผลเป็นอย่างมากในสมการกำหนดขนาดเครื่องสูบน้ำ)

 

สมการกำหนดขนาดเครื่องสูบน้ำ

Pset = Ptap(min) + Pf + (hmax/10.2)

Pset = แรงดันขาออกที่ต้องการจากชุดเพิ่มแรงดัน

Ptap(min) = แรงดันต่ำสุดที่ต้องการที่ตำแหน่งก๊อกน้ำที่อยู่สูงที่สุดในโซนนั้น

Pf = แรงดันสูญเสียในท่อตั้งแต่ท่อขาออกจากชุดเพิ่มแรงดันไปจนถึงก๊อกน้ำที่อยู่สูงที่สุด

hmax = ความสูงจากชุดเพิ่มแรงดันไปยังตำแหน่งก๊อกน้ำที่อยู่สูงที่สุด