Gear pumps

Gear pumps คือ เครื่องสูบน้ำเฟืองอย่างง่าย ประกอบด้วยเฟืองตรง (spur gears) สองชุดขบกันและหมุนในทิศทางตรงกันข้ามภายในตัวเรือนปั๊ม (casing) ของเหลวที่อยู่ในช่องว่างระหว่างฟันเฟือง (gear teeth) และตัวเรือนปั๊ม (case) จะต้องไหลไปกับฟันเฟืองเมื่อเฟืองหมุน

 

เครื่องสูบน้ำเฟือง (gear pumps) มีด้วยกันหลายประเภท เครื่องสูบน้ำเฟือง (gear pump) อย่างง่ายประกอบด้วยเฟืองตรง(spur gears) สองชุดขบกันและหมุนในทิศทางตรงกันข้ามภายในตัวเรือนปั๊ม (casing) ของเหลวที่อยู่ในช่องว่างระหว่างฟันเฟือง (gear teeth) และตัวเรือนปั๊ม (case) จะต้องไหลไปกับฟันเฟืองเมื่อเฟืองหมุน เมื่อฟันเฟืองขบกับฟันของเฟืองอีกตัวหนึ่ง ช่องว่างระหว่างฟันจะเล็กลงจนเกือบไม่เหลือช่องว่างและของเหลวที่อยู่ในช่องว่างนั้นก็จะถูกขับออกจากเครื่องสูบน้ำ เมื่อเฟืองหมุนต่อไปจนฟันเฟืองแยกออกจากกัน ช่องว่างระหว่างฟันเฟืองก็จะเปิดขึ้นอีกครั้งที่ด้านดูดของเครื่องสูบน้ำ ของเหลวจึงถูกดูดเข้ามาใหม่และถูกขับไปรอบตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ เมื่อของเหลวถูกขับห่างออกจากด้านดูดของเครื่องสูบน้ำจะทำให้แรงดันที่ด้านดูดลดต่ำลงซึ่งจะไปดูดเอาของเหลวให้ไหลเข้ามาตามท่อด้านดูด (suction line)

 

ฟันเฟืองมีอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อให้การไหลของของเหลวจากเครื่องสูบน้ำเป็นเนื้อเดียว (homogenous) โดยไม่มีการกระตุกของแรงดัน (pressure spike) เครื่องสูบน้ำเฟือง (gear pump) ที่มีฟันเฟืองอยู่น้อยจะให้การไหลที่เป็นเนื้อเดียวกันน้อยกว่าเพราะมีจำนวนฟันซึ่งจะทำให้การไหลสม่ำเสมอน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม อัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำจะมากกว่าเนื่องจากมีช่องว่างระหว่างฟันเฟืองใหญ่กว่าทำให้เครื่องสูบน้ำของเหลวได้มากกว่า