Free passage

Free passage คือ โดยปกติขนาดของช่องใบพัด(Free Passage) จะหมายถึงช่องวงกลมที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอาจจะทะลุผ่านใบพัดส่งกำลัง(impeller)

 

สำหรับเครื่องสูบน้ำเสียขนาดกลางและขนาดเล็กนั้น ช่องใบพัด(Free Passage) ขนาด 80 มิลลิเมตรจะเพียงพอสำหรับเครื่องสูบน้ำเสียดังกล่าว สำหรับเครื่องสูบน้ำเสียขนาดใหญ่นั้น (มากกว่า 100 ลิตร/วินาที) โดยปกติแล้วควรจะใช้ช่องใบพัดที่มีขนาดอย่างน้อย 100 มิลลิเมตร ขนาดของช่องใบพัดยิ่งกว้างมากเท่าไหร่ ความเสียงในการเกิดการอุดตันยิ่งน้อยลงเท่านั้น