Flow velocity

Flow velocity คือ ความเร็วของการไหล  ของของเหลวที่อยู่ภายในท่อจะแตกต่างกันตามพื้นที่หน้าตัดของท่อ รูปแบบความเร็วของการไหลจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการไหลดังกล่าวว่าเป็นการไหลแบบเรียบสม่ำเสมอหรือว่าแบบปั่นป่วน

 

ความเร็วของการไหล (Flow velocity) ของของเหลวที่อยู่ภายในท่อจะแตกต่างกันตามพื้นที่หน้าตัดของท่อ ข้อมูลอัตราความเร็วของการไหลจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการไหลดังกล่าวว่าเป็นการไหลแบบเรื่อยๆหรือว่าแบบปั่นป่วน ที่ความเร็วของการไหลต่ำ การไหลจะเป็นแบบ หากความเร็วของการไหลสูง การไหลจะเป็นไปในแบบปั่นป่วน

 

การไหลแบบเรียบสม่ำเสมอ ความเร็วของการไหลใกล้กับผนังท่อจะมีค่าใกล้เคียงกับศูนย์ ความเร็วของการไหลจะสูงขึ้นอย่างสัมพันธ์กันในบริเวณช่วงกลางของตัวท่อน้ำ สำหรับการไหลแบบปั่นป่วน ความเร็วของการไหลจะสม่ำเสมอกันมากกว่าทั่วทั้งแนวตัดขวางทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จะมีค่าต่ำกว่าเล็กน้อยที่บริเวณผนังท่อ การสูญเสียแรงเสียดสีจะเกิดขึ้นที่ผนังท่อ รูปแบบความเร็วของการไหลทั้งสองแบบจะแสดงให้เห็นดังในภาพ