Fan

Fan คือ อุปกรณ์ชนิดหนึ่งมีปีกหรือครีบใบพัดซึ่งสามารถหมุนได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จากการหมุนปีกหรือครีบของใบพัดหรือทำให้อากาศไหลเวียน โดยที่การหมุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดการถูกถ่ายทอดความร้อน/เย็นไปสู่อากาศ

 

พัดลมจะถูกใช้ใน ตัวอย่างเช่น ระบบระบายอากาศภายในอาคาร การนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาหรือการขับอากาศเสียออกไป ในระบบทำความร้อนหรือความเย็นนั้น พัดลมจะถูกใช้เพื่อระบายความร้อนหรือความเย็นออกจากคอนเดนเซอร์ หรือ คอยล์ร้อน (Condenser)หรือเครื่องทำ (Vaporiser) ของระบบ ตามลำดับ

 

พัดลมมีหลายชนิดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักการทำงาน ซึ่งประเภทของพัดลมที่นิยมใช้กันมากคือ พัดลมแบบ Axial ตรง(Axial fan) และแบบเรเดียล (Radial Fan)