Fan coil

Fan coil คือ คอยล์พัดลม ถูกใช้ในการทำความร้อนหรือทำความเย็นอากาศในหลากหลายการใช้งาน อาทิ ในพื้นที่การผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ในคลังสินค้า ในสำนักงาน ในซูเปอร์มาร์เก็ต และอื่นๆ

 

เนื่องจากไม่ต้องมีท่อส่งอากาศใดๆ คอยล์พัดลมจึงถูกใช้ในการควบคุมอุณหภูมิในพื้นที่ที่ติดตั้งอยู่เท่านั้น

 

คอยล์พัดลม (fan coil) ถูกใช้ในการทำความร้อนหรือทำความเย็นอากาศในหลากหลายการใช้งาน อาทิ ในพื้นที่การผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ในคลังสินค้า ในสำนักงาน ในซูเปอร์มาร์เก็ต และอื่นๆ

 

เนื่องจากไม่ต้องมีท่อส่งอากาศใดๆ คอยล์พัดลมจึงถูกใช้ในการควบคุมอุณหภูมิในพื้นที่ที่ติดตั้งอยู่เท่านั้น โดยปกติแล้วจะถูกควบคุมด้วยตัวตั้งอุณหภูมิ (thermostat)

 

เนื่องจากความไม่ยุ่งยากของมันทำให้คอยล์พัดลมมีต้นทุนในการติดตั้งที่ต่ำกว่าระบบท่อหรือระบบทำความเย็นหรือทำความร้อนส่วนกลาง อย่างไรก็ตามคอยล์พัดลมจะมีเสียงดังจากพัดลมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับพื้นที่ทำความเย็นหรือความร้อน

 

คอยล์พัดลมเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยคอยล์ทำความเย็นหรือคอยล์ทำความร้อน พัดลม และที่กรองอากาศ พัดลมจะพัดเอาอากาศผ่านคอยล์ซึ่งจะทำความร้อนหรือความเย็นให้กับอากาศก่อนจะถูกปล่อยออก

 

คอยล์พัดลมและเครื่องทำความเย็นอากาศ (air cooler) มีความคล้ายคลึงกัน แต่คำเรียกเครื่องทำความเย็นอากาศเป็นที่นิยมมากกว่าสำหรับการติดตั้งในอุตสาหกรรม