Evaporative condenser

Evaporative condenser คือ เครื่องควบแน่นแบบระเหย  ถูกใช้เพื่อระบายความร้อนทิ้งจากระบบปรับอากาศหากไม่สามารถนำความร้อนนั้นไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้ ความร้อนส่วนเกินนี้ถูกระบายออกโดยการระเหยน้ำ

 

เครื่องควบแน่นแบบระเหย (Evaporative condenser) จะมีตู้ที่มีเครื่องควบแน่นที่มีน้ำฉีด และโดยทั่วไปแล้วมักมีพัดลมอย่างน้อยหนึ่งตัวหรืออาจมากกว่า ความร้อนส่วนเกินจะถูกระบายออกโดยการระเหยน้ำ เครื่องควบแน่นแบบระเหยนี้จะทำความเย็นให้กับสารทำความเย็นหลัก (primary coolant) ในระบบทำความเย็น ตรงกันข้ามกับหอหล่อเย็น เครื่องควบแน่นแบบระเหยมีราคาแพงกว่าเครื่องทำความเย็นแบบแห้ง (dry cooler) และโดยส่วนใหญ่มักใช้ในระบบทำความเย็นขนาดใหญ่หรือระบบทำความเย็นในที่ซึ่งอุณหภูมิภายนอกสูง ในหลายๆ ที่ทั่วโลกมีกฎหมายกำหนดขนาดทางกายภาพของระบบทำความเย็นจึงส่งผลให้จำกัดการใช้เครื่องควบแน่นแบบระเหยด้วย

 

การฉีดน้ำใส่เครื่องควบแน่นใช้ประโยชน์จากการที่จุดน้ำค้าง (dew-point temperature) มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศและพื้นผิวที่เปียกส่งผ่านความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า