Evaporation

Evaporation คือ การระเหยเกิดขึ้นในเครื่องระเหย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทำความเย็น การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซของสารทำความเย็นที่ไหลผ่านเครื่องระเหยเรียกว่าการระเหย

 

การระเหยเกิดขึ้นในเครื่องระเหย (evaporator) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทำความเย็น สารทำความเย็นที่ไหลผ่านเครื่องระเหยจะเข้าสู่เครื่องในสถานะก๊าซ เมื่อสารทำความเย็นได้รับความร้อนที่เพียงพอในเครื่องระเหยก็จะถึงจุดเดือดและเริ่มเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซนี้เรียกว่าการระเหย

 

วาล์วลดแรงดัน (expansion valve) ถูกติดตั้งไว้ระหว่างเครื่องควบแน่น (condenser) กับเครื่องระเหย (evaporator) ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง วาล์วนี้จะลดแรงดันลงสู่แรงดันสำหรับการระเหย (evaporation pressure point) เมื่อสารทำความเย็นไหลผ่านวาล์วลดแรงดันก็จะเข้าสู่เครื่องระเหยที่ซึ่งการระเหยจะเริ่มขึ้นเมื่อความร้อนถูกป้อนเข้าจากภายนอก

 

การเปลี่ยนชนิดของสารทำความเย็นที่ใช้และแรงดันการระเหย (evaporation pressure)จะทำให้จุดเดือดเปลี่ยนไป นี่ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิการระเหยหรืออุณหภูมิที่เครื่องระเหยดูดซับความร้อนได้