Europump

Europump คือ ผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำในยุโรปรวมตัวกันเป็นองค์กร Europump ซึ่งให้ความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องทางเทคนิคและยังสามารถใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำได้อีกด้วย

 

เป้าหมายของ Europump คือการเป็นแหล่งที่มาของข้อกำหนดที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ลงตัวระหว่างระบบเครื่องสูบน้ำของเหลวที่มีความสามารถเยี่ยมยอดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม องค์กร Europump สนับสนุนข้อปฏิบัติด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น

 

Europump โฆษณาโดยใช้ “แนวทางผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง” ในการสร้างข้อกำหนดสำหรับการประหยัดสำหรับเครื่องสูบน้ำ นั่นหมายถึงการรวมเอามอเตอร์และระบบควบคุมเข้าไว้ด้วย แนวทางผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนี้สามารถขยายตัวเลขประมาณการของการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่นในสหภาพยุโรป (EU27) ตัวเลขประมาณการการประหยัดพลังงานที่มีการตีพิมพ์จากแนวทางผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องสูบน้ำเท่ากับ 4.45 เทอราวัตต์-ชั่วโมง (TWh) ต่อปี แต่สำหรับแนวทางผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องแล้ว การประหยัดพลังงานสำหรับสหภาพยุโรปได้ถูกคาดการณ์ไว้ที่ 35 เทอราวัตต์-ชั่วโมง (TWh) ต่อปี