EuP Directive

EuP Directive คือ  เป็นคำสั่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน (energy-using products, EuPs) ดังนั้นมันจึงเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายของสหภาพยุโรปในการป้องกันสภาพภูมิอากาศ

 

คำสั่ง EuP Directive เป็นคำย่อมาจาก Energy Using Products Directive หรือที่รู้จักกันในนามคำสั่ง Eco design Directive คำสั่งดังกล่าวมิได้ครอบคลุมเพียงแค่การใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์แต่ยังมีจุดประสงค์ในการลดผลกระทบทางด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

 

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดก็คือการที่คำสั่งไม่ได้ครอบคลุมเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่ “ใช้พลังงาน” เท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เรียกกันว่า “เกี่ยวข้องกับพลังงาน” ด้วย

ประเด็นสำคัญบางประเด็นจากคำสั่ง EuP Directive มีดังนี้:

  • ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEI) 0.27 ภายในปี2556

ตั้งแต่วันที่1 มกราคม2556เป็นต้นไป glandless standalone circulators (ยกเว้นที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับวงจรปฐมภูมิของระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบความร้อน และปั๊มความร้อน) จะต้องมีดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEI) ไม่เกิน0.27

  • ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือความแตกต่างระหว่างปริมาณการใช้พลังงานรายปีของผลิตภัณฑ์และปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดที่คล้ายคลึงกัน
  • ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEI) 0.23 ภายในปี2558

ตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม2558 glandless standalone circulatorsและ glandless circulators ที่ติดตั้งอยู่ในผลิตภัณฑ์จะต้องมีดัชนี EEIไม่เกิน 0.23

สำหรับcirculators นั้น คำสั่งนี้ตั้งอยู่บนหลักการต่อไปนี้:

• ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายปีในสหภาพยุโรป(EU27)เท่ากับ 50 เทอราวัตต์-ชั่วโมง (TWh)ต่อปี (2552)

• ปริมาณการใช้ไฟฟ้าคาดการณ์ในสหภาพยุโรปหากไม่มีคำสั่งนี้จะเท่ากับ 55 เทอราวัตต์-ชั่วโมง (TWh)ในปี 2563

• ปริมาณการใช้ไฟฟ้าคาดการณ์ในสหภาพยุโรปเมื่อมีคำสั่งนี้จะเท่ากับ 32 เทอราวัตต์-ชั่วโมง (TWh)ในปี 2563

 

การประหยัดพลังงานอย่างมหาศาล

คำสั่งดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นโดยนัยถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 23 เทอราวัตต์-ชั่วโมง (TWh)ในสหภาพยุโรปภายในปี 2563 ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชากร 14 ล้านคนในสหภาพยุโรป ซึ่งเทียบเท่ากับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึง 11 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ในสหภาพยุโรปภายในปี 2563

 

เป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับปั๊มน้ำยังไม่ได้ถูกกำหนดขึ้น สำหรับข้อบังคับ EuP legislation ของมอเตอร์ ให้ดูบท “มอเตอร์”