Ethylene propylene rubber

Ethylene propylene rubber คือ ยางเอทิลีนโพรพิลีน เป็นยางประเภทหนึ่งที่ใช้เป็น packing ในการซีลเพลา (shaft seal) เพื่อป้องกันการรั่วซึมของสารที่เครื่องสูบน้ำ

 

ประเภทของยางที่ใช้เป็น packing ขึ้นอยู่กับสารและแรงดันในระบบ ยางเอทิลีนโพรพิลีนมีความสามารถในการกันน้ำสูงและสามารถรักษาคุณสมบัตินี้ไว้ได้แม้อุณหภูมิจะสูงขึ้นถึงประมาณ 120 – 140 องศาเซลเซียส เอทิลีนโพรพิลีนสามารถทนทานต่อกรด เบสแก่ และของเหลวที่มีขั้วสูง (highly polar fluids) เช่นเมทานอล (methanol) และอะซีโตน (acetone) ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเอทิลีนโพรพิลีนจะไม่ทนต่อน้ำมันธรรมชาติ (mineral oil) และน้ำมันเชื้อเพลิง