Ethernet connection

Ethernet connection คือ การเชื่อมต่อ Ethernet (Ethernet connection) บน CU 351 ทำให้สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ การควบคุมและตรวจสอบสามารถทำได้โดยตรงหรือผ่านอินเทอร์เน็ต

 

การเชื่อมต่อ Ethernet (Ethernet connection) บน CU 351 ทำให้สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ การควบคุมและตรวจสอบสามารถทำได้โดยตรงหรือผ่านอินเทอร์เน็ต

 

การเชื่อมต่อ Ethernet เป็นมาตรฐานสำหรับชุด Hydro MPC และ Control MPC เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและควบคุมชุด Hydro MPC และ Control MPC ผ่านทาง Ethernet จะต้องติดตั้งโปรแกรม Java บนเครื่องคอมพิวเตอร์

 

หมายเหตุ: แนะนำให้ป้องกันการเชื่อมต่อไปยัง CU 351 ตามข้อกำหนดความปลอดภัยของระบบโดยปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้ดูและระบบ