Environmental costs (Cenv)

Environmental costs (Cenv) คือ เนื้อหาของค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental costs) จะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการกำจัดชิ้นส่วนการปนเปื้อนที่เกิดจากของเหลวที่สูบ

 

ตลอดช่วงอายุการใช้งานของระบบเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในอาคารพาณิชย์ ส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental costs) จะมีค่าน้อยมาก ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะต้องนำมาพิจารณาในกรณีที่มีการคำนวณหาค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (LCC)