Energy meter

Energy meter คือ มิเตอร์วัดค่าพลังงาน จะใช้เพื่อวัดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งโดยปกติแล้วจะติดตั้งเพื่อบันทึกใช้ในการค่าใช้จ่ายกับบริษัทผลิตความร้อนแบบรวมศูนย์ นอกจากนี้ มิเตอร์วัดค่าพลังงานนี้ยังถูกใช้ภายในอาคารขนาดใหญ่เพื่อบันทึกการใช้พลังงานของระบบทำความร้อนและความเย็นต่างๆ

 

มิเตอร์วัดค่าพลังงาน (Energy meter) จะใช้เพื่อวัดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งโดยปกติแล้วจะติดตั้งเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายกับบริษัทผลิตความร้อนแบบรวมศูนย์ นอกจากนี้ มิเตอร์วัดค่าพลังงานนี้ยังถูกใช้ภายในอาคารขนาดใหญ่เพื่อบันทึกการใช้พลังงานของระบบทำความร้อนและความเย็นต่างๆ ตัวอย่างยังรวมถึงพื้นผิวที่ทำความเย็นและความร้อนในระบบ HVAC หรือระบบสำหรับการผลิตน้ำร้อนภายในที่พักอาศัย มิเตอร์วัดค่าพลังงานยังถูกใช้สำหรับจดบันทึกปริมาณการใช้ความร้อนของแต่ละห้องอพาทเม้นท์หรือแฟลตด้วย

 

มิเตอร์วัดความร้อนที่ใช้ภายในอาคารจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ BMS หรือ special bus  ซึ่งจะทำให้ผู้ดูแลอาคารหรือช่างเทคนิคฝ่ายบำรุงรักษาสามารถที่จะอ่านค่าของมิเตอร์ได้จากคอมพิวเตอร์ ช่วยให้สะดวกในการทำรายงานปริมาณการใช้ความร้อนสำหรับห้องชุดในแฟลต และสามารถที่จะใช้เพื่อเฝ้าตรวจและบันทึกค่าการใช้งานที่ขั้นสูงกระแสไฟฟ้าที่สูงและเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน (Spikes) ได้อีกด้วย โดยจะเป็นตัวชี้ระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้