Energy label

Energy label คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านโดยส่วนใหญ่ หลอดไฟ และรถยนต์ที่วางจำหน่ายหรือให้เช่าในสหภาพยุโรป (EU) จะต้องแสดงฉลากพลังงาน EU

 

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (energy efficiency) ของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะถูกจัดอันดับในรูปแบบของระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานตั้งแต่ A ถึง G โดยระดับ A เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนระดับ G มีประสิทธิภาพต่ำสุด ในความพยายามที่จะไล่ตามความก้าวหน้าของประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน จึงได้เพิ่มระดับ A+ และ A++ สำหรับเครื่องไฟฟ้าประเภทตู้เย็น ฉลากจึงช่วยให้ข้อมูลที่ดีขึ้นแก่ผู้บริโภคเมื่อทำการเปรียบเทียบสินค้าหลายๆ รุ่นเพื่อเลือกซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง (Centrifugal pumps) ถูกรวมอยู่ในดัชนีประสิทธิภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นในฐานะตัวแทนของผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำรายใหญ่ซึ่งรวมถึง Grundfos ด้วย ผู้ผลิตได้ร่วมมือกันสร้างดัชนีอ้างอิงสำหรับปั๊มมาตรฐานที่ใช้กับรูปแบบการใช้งาน (load profile) เฉลี่ย

 

ดัชนีดังกล่าวแสดงถึงพลังงานที่เครื่องสูบน้ำต้องใช้เมื่อเทียบกับกราฟอ้างอิงแสดงสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำ(common reference pump curve) ดัชนีสามารถแปลความเป็นการแสดงถึงปริมาณพลังงานที่เครื่องสูบน้ำหนึ่งเครื่องสูบน้ำใดต้องใช้เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่เครื่องสูบน้ำต่างๆ ต้องใช้ในปี 2003 ซึ่งเป็นปีที่ดัชนีนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก