Effluent

Effluent คือ น้ำทิ้ง เป็นน้ำทิ้งที่ถูกปล่อยออกมาโดยตามธรรมชาติหรือมาจากฝีมือของมนุษย์

 

โดยทั่วไปแล้ว น้ำทิ้ง (Effluent) ที่มาจากฝีมือของมนุษย์นั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นมลพิษ ซึ่งจะเป็นน้ำที่ถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือน้ำที่ถูกปล่อยออกมาจากถังกัก (Detention tank) หรือถังกระบวนการ (Process tank) โดยที่น้ำดังกล่าวนั้นจะมีคุณภาพแตกต่างกันไป ตั้งแต่ระดับของน้ำเสียที่มีความเป็นมลพิษสูงมากจนถึงระดับของน้ำทิ้งที่ถูกทำให้สะอาดอย่างสมบูรณ์

 

ตัวอย่างเช่น เครื่องสูบน้ำทิ้งจากบ่อเก็บของเสียจะทำการสูบของเสียที่มาจากห้องสุขาโดยได้ถูกติดตั้งไว้บริเวณใต้ท่อเมนลำเลียงของเสีย ในแง่ของโรงงานบำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้ง (Effluent) ที่ถูกบำบัดนั้นบางครั้งจะถูกเรียกว่าน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นที่สอง (secondary effluent) หรือ น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด (treated effluent) ดังนั้น น้ำเสียที่ถูกทำให้สะอาดกว่านี้จะสามารถถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการอื่นหรือปล่อยทิ้งไปได้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่มีของโรงงานบำบัดน้ำเสีย