Duty point

Duty point คือ จุดการทำงาน เป็นจุดตัดระหว่างเส้นโค้ง Q-H กับคุณลักษณะของระบบ

 

ในการเลือกเครื่องสูบน้ำที่ใช้สำหรับระบบทำความร้อน จำเป็นที่จะต้องทราบทั้งคุณลักษณะของระบบและค่าเส้นโค้งของเครื่องสูบน้ำ (Pump curve) โดยการเลือกเครื่องสูบน้ำที่มีสมรรถนะสามารถทำงานได้เพียงพอในขณะที่ภาวะของระบบสูงสุด

  • เส้นโค้งแสดงสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำคือแผนภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหล (Q) และแรงดันที่เกิดขึ้น (H)
  • คุณลักษณะของระบบจะแสดงถึงสูญเสียแรงดันในระบบแปรผันตามอัตราการไหล
  • จุดการทำงาน(Duty point) คือจุดตัดระหว่างเส้นโค้งQ-H กับคุณลักษณะของระบบ

 

ภาระสูงสุดจะเกิดขึ้นพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งของชั่วโมงการทำงาทั้งปี ซึ่งจะหมายความว่า ระบบเครื่องสูบน้ำอาจจะใหญ่มากเกินไปสำหรับชั่วโมงการทำงานส่วนที่เหลือ เว้นแต่ว่าจะเลือกใช้ระบบเครื่องสูบน้ำที่ปรับแต่งได้