Dry cooler

Dry cooler คือ เครื่องทำความเย็นแบบแห้ง เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยอากาศเครื่องที่ใช้ในการระบายความร้อนส่วนเกินออกไป ซึ่งตัวกลางความเย็น โดยทั่วไปคือน้ำจะไหลผ่านตัวเครื่องทำความเย็นแบบแห้ง (Dry Cooler) โดยที่ความร้อนที่แลกเปลี่ยนกับอากาศภายนอกจะทำให้ตัวกลางร้อนขึ้น

 

เครื่องทำความเย็นแบบแห้ง (Dry Cooler) คือ อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยอากาศเครื่องที่ใช้ในการระบายความร้อนส่วนเกินออกไป ซึ่งตัวกลางความเย็น โดยทั่วไปคือน้ำจะไหลผ่านตัวเครื่องทำความเย็นแบบแห้ง (Dry Cooler) โดยที่ความร้อนที่แลกเปลี่ยนกับอากาศภายนอกจะทำให้ตัวกลางร้อนขึ้น

 

พัดลมจะเป็นตัวบังคับให้อากาศไหลผ่านเครื่องทำความเย็นแบบแห้ง (Dry Cooler) ซึ่งค่าแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างอากาศเย็นและตัวกลางควรจะมีค่าต่างกันอย่างน้อย 5 K สำหรับเครื่องทำความเย็นแบบแห้ง (Dry Cooler)นิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่การนำเอาความร้อนส่วนเกินออกจากจากระบบมีความจำเป็น เช่น การระบายความร้อนในกระบวนการ (Process cooling) หรือการระบายความร้อนหมุนเวียนในกระบวนการ (Process Re-cooling)