Drip tray

Drip tray คือ ถาดรองรับน้ำ ถูกใช้เพื่อรวบรวมน้ำที่ควบแน่นหรือน้ำที่ละลายจากพื้นผิวทำความเย็นเมื่ออากาศถูกทำให้เย็นลงต่ำกว่าจุดน้ำค้าง (dew point) ฯลฯ

 

ถาดรองรับน้ำ (Drip tray) ถูกใช้เมื่อพื้นผิวทำความเย็นทำความเย็นให้อากาศกระทั่งอุณหภูมิลดต่ำลงจนเกิดการควบแน่นหรือน้ำแข็งขึ้นบนพื้นผิวทำความเย็น ถาดรองรับน้ำโดยทั่วไปจะถูกติดอยู่ใต้พื้นผิวทำความเย็นและโดยปกติแล้วจะทำจากแผ่นเหล็ก ขอบและด้านล่างของถาดรองรับน้ำมักจะหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำควบแน่นที่ใต้ถาด ถาดรองรับน้ำอาจจะถูกติดตั้งคอยล์ทำความร้อนหรือขดลวดไฟฟ้าเพื่อทำความร้อนสำหรับละลายน้ำแข็ง ท่อออกจากถาดรองโดยปกติแล้วมักจะมีการติดตั้งซีลป้องกันน้ำ