Downtime costs / loss of production (Cs)

Downtime costs / loss of production (Cs) คือ ค่าใช้จ่ายที่สามารถคำนวณได้จากการหยุดทำงานของเครื่องสูบน้ำที่ใช้งานในอาคารพาณิชย์จะเห็นได้ไม่มากนักตลอดช่วงอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกสบายให้แก่ผู้อยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์ไม่ได้รับความเดือดร้อนจึงแนะนำให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองไว้ด้วย

 

การหยุดทำงานของเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในอาคารพาณิชย์นั้นไม่เหมือนกับกระบวนการผลิต กล่าวคือ ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้อยมาก แต่ส่งผลกระทบทางด้านการสูญเสียความสะดวกสบายมากกว่า

 

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเครื่องหยุดทำงานที่วัดค่าไม่ได้นั้นจะสูงกว่ามาก ตัวอย่างเช่น แขกเข้าพักในโรงแรมและไม่มีน้ำให้ใช้

 

ดังนั้นแล้ว จึงแนะนำให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองไว้เพื่อป้องกันความไม่สะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึงหากที่ระบบของเครื่องสูบน้ำชำรุดไม่ทำงาน

 

ความสามารถในการติดต่อสื่อสารของเครื่องสูบน้ำควบคุมด้วยอิเลคทรอนิคส์ (E-pumps)จะช่วยลดระยะเวลาที่เครื่องหยุดทำงานเนื่องจากว่าการเปลี่ยนเครื่องใหม่และการซ่อมแซมจะสามารถทำได้รวดเร็วกว่าในกรณีที่เครื่องชำรุดจนไม่สามารถทำงานได้

 

เครื่องสูบน้ำสำรองจะถูกใช้เพื่อป้องกันความสูญเสียเวลาจากการหยุดทำงานของเครื่องและความไม่สะดวกสบายที่เกิดขึ้นหากเครื่องสูบน้ำที่ใช้ไม่ทำงาน

 

สำหรับค่าใช้จ่ายขณะที่เครื่องหยุดทำงาน / ความสูญเสียในการผลิต (Downtime costs / loss of production (Cs) จะถูกนำมาใช้เมื่อมีการคำนวณถึงค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (LCC)ของตัวเครื่อง