Dosing pumps

Dosing pumps คือ เครื่องสูบสารเคมี  เป็นเครื่องสูบน้ำในกลุ่มเครื่องสูบน้ำที่อาศัยหลักการแทนที่ปริมาตรของไหล (positive displacement pump) และโดยทั่วไปแล้วจะเป็นแบบไดอะแฟรม (diaphragm pump)

 

เครื่องสูบน้ำแบบไดอะแฟรม (Diaphragm pumps) เป็นเครื่องสูบน้ำที่ไม่มีการรั่วไหลเนื่องจากตัวไดอะแฟรมจะทำหน้าที่เป็นซีล (seal) ระหว่างสารที่เครื่องสูบน้ำกับสิ่งแวดล้อม เครื่องสูบน้ำไดอะแฟรมจะมีวาล์วกันน้ำไหลกลับ (non-return valve) สองตัว หนึ่งตัวที่ด้านดูดและอีกหนึ่งตัวที่ด้านออกของเครื่องสูบน้ำ อัตราการไหลจากเครื่องสูบน้ำไดอะแฟรมปรับตั้งได้ด้วยการเปลี่ยนระยะชัก (stroke length) และ/หรือความเร็วรอบของมอเตอร์ ทั้งนี้สามารถติดตั้งชุดปรับความถี่ (frequency converter) เข้ากับปั๊มไดอะแฟรมขนาดใหญ่เพื่อช่วยเพิ่มช่วงการทำงาน (operating range) ให้ทำงานได้ในช่วงที่กว้างขึ้น

 

สำหรับเครื่องสูบน้ำไดอะแฟรมขนาดเล็ก แผ่นไดอะแฟรมจะถูกขับโดยก้านชัก (connecting rod) ซึ่งติดตั้งอยู่กับแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnet) โดยคอยล์ (coil, ดูภาพประกอบ) จะรับจำนวนครั้งของการชัก (stroke) ที่ตรงตามต้องการ สำหรับเครื่องสูบน้ำไดอะแฟรมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมา แผ่นไดอะแฟรมโดยทั่วไปจะติดอยู่กับก้านชัก (connecting rod) ซึ่งถูกขับด้วยเพลาลูกเบี้ยวที่หมุนโดยมอเตอร์ (motor-driven camshaft)

 

สำหรับเครื่องสูบน้ำไดอะแฟรมประเภทที่สาม แผ่นไดอะแฟรมจะทำงานโดยก้านชักที่ถูกขับแบบเยื้องศูนย์และมอเตอร์แบบขั้น (stepper motor) หรือมอเตอร์อะซิงโครนัส (asynchronous motor) การขับด้วยมอเตอร์แบบขั้น (stepper motor drive)จะช่วยเพิ่มพื้นที่ dynamic area ของเครื่องสูบน้ำ ทำให้ความเที่ยงตรงในการเติมสารดีขึ้นเป็นอย่างมาก และด้วยโครงสร้างเช่นนี้จึงไม่จำเป็นอีกต่อไปที่จะต้องปรับระยะชัก (stroke length) เนื่องจากก้านชักถูกติดตั้งโดยตรงกับแผ่นไดอะแฟรม ผลลัพธ์ที่ได้คือสภาวะด้านสูบที่ดีและคุณลักษณะการทำงานที่ยอดเยี่ยม. The result is optimized suction conditions and excellent operating features.