Discharge flow

Discharge flow คือ ปริมาณการไหลระบาย เป็นปริมาณการไหลของน้ำทิ้งที่คาดว่าจะถูกระบายออกจากระบบระบายน้ำ โดยปกติแล้วจะกล่าวถึงการไหลของน้ำทิ้งที่ไหลเข้าสู่สถานีเครื่องสูบ ซึ่งจะมีหน่วยเป็นลิตรต่อวินาทีหรือลูกบาศก์ต่อชั่วโมง

 

ปริมาณการไหลระบาย (Discharge flow) คือปริมาณการไหลของน้ำทิ้งที่คาดว่าจะถูกระบายออกจากระบบระบายน้ำ โดยปกติแล้วจะกล่าวถึงการไหลของน้ำทิ้งที่ไหลเข้าสู่สถานีเครื่องสูบ ซึ่งจะมีหน่วยเป็นลิตรต่อวินาทีหรือลูกบาศก์ต่อชั่วโมง

 

เกณฑ์การวัดแบบ  EN 12056-2 จะบอกถึงตัวเลขและสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาปริมาณการไหลระบายจากอาคารหลายประเภทแตกต่างกัน การคำนวณถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมวัดขนาดที่ใช้ในโปรแกรม Web CAPS และ Win CAPSของบริษัทกรุนฟอส

 

ปริมาณการไหลระบายจะเปลี่ยนแปลงในช่วงตอนกลางวันขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยจะเรียกว่า “ข้อมูลประจำวันหรือแบบแผนการไหลระบาย” สำหรับการคำนวณหามิติของระบบระบายน้ำทิ้งนั้น จะใช้ข้อมูลปริมาณการไหลระบายสูงสุดในแต่ละวันเสมอในการคำนวณ แผนภาพที่เห็นแสดงให้เห็นถึงข้อมูลประจำวันของปริมาณการไหลระบายที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่ง