Direct boosting

Direct boosting คือระบบเพิ่มแรงดันโดยตรงเจ้ากับท่อน้ำหลัก จะเรียกว่าการเพิ่มแรงดันโดยตรง

 

เมื่อเพิ่มแรงดันโดยตรงจากท่อน้ำหลัก แรงดันในระบบท่อน้ำหลักจะมีผลต่อแรงดันรวมในระบบ ชุดเพิ่มแรงดันจึงต้องการพลังงานน้อยลงในการเพิ่มแรงดันไปจนได้แรงดันที่กำหนดไว้เมื่อเทียบกับระบบที่ไม่มีแรงดันเบื้องต้น ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือการเพิ่มแรงดันจากถังน้ำสำรองซึ่งโดยปกติแล้วจะมีแรงดันในเบื้องต้นต่ำกว่า

 

ระบบขนาดกะทัดรัด

ระบบเพิ่มแรงดันโดยตรงต้องการพื้นที่ที่น้อยกว่าระบบที่เพิ่มแรงดันจากถัง ทำให้เป็นที่นิยมสำหรับอาคารที่มีพื้นที่ว่างจำกัด

 

เมื่อใดที่จะให้ระบบเพิ่มแรงดันโดยตรงการเพิ่มแรงดันโดยตรงจะใช้เพื่อแหล่งจ่ายน้ำมีความมั่นคง ในพื้นที่ที่ท่อส่งน้ำหลักไม่มั่นคงหรืออยู่ในช่วงที่ขาดแคลนน้ำ ถังน้ำสำรองเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ในบางประเทศ การเพิ่มแรงดันโดยตรงไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากความเสี่ยงของการไหลย้อนกลับเข้าสู่ท่อส่งน้ำหลัก