Diaphragm Tank

Diaphragm Tank คือ ถังไดอะแฟรมเป็นถังเก็บน้ำที่มีแรงดันซึ่งน้ำและอากาศถูกกั้นแยกจากกันด้วยแผ่นไดอะแฟรมที่ให้ตัวได้ซึ่งจะยอมให้น้ำขยายตัวและดูดซับแรงดันเสิร์จ (pressure surges)

 

ในการใช้งานเพิ่มแรงดัน ถังไดอะแฟรมสามารถใช้ได้ทั้งบนท่อร่วมด้านขาออกและด้านขาเข้า หากติดตั้งที่ด้านขาเข้าตัวถังไดอะแฟรมก็จะทำหน้าที่ดูดซับแรงดันด้านขาเข้าที่ผันแปร

 

แรงดันในช่วงที่มีอัตราการไหลต่ำ

ถังไดอะแฟรมถูกใช้งานทั่วไปที่ท่อร่วมด้านขาออกไปเพื่อเพิ่มแรงดันในระบบในกรณีที่มีอัตราการไหลต่ำมากจนเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันอาจจะไม่สามารถทำงานได้ โดยถังไดอะแฟรมจะช่วยลดระยะเวลาการทำงานของปั๊มเพิ่มแรงดันลง ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้น

 

กำจัดค้อนน้ำ (water hammer)

เนื่องจากไดอะแฟรมยืดหยุ่นได้ จึงสามารถให้ตัวกับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ จึงสามารถกำจัดค้อนน้ำ (water hammering) ได้

 

จะใช้ถังไดอะแฟรมเมื่อ...

ชุดเพิ่มแรงดันในอาคารที่มีฟังก์ชันการหยุดทำงาน (stop function) ควรจะต้องติดตั้งถังไดอะแฟรม ในการใช้งานสำหรับระบบส่งน้ำ ความยืดหยุ่นของท่อส่งน้ำมักจะให้ตัวได้เพียงพอทำให้ถังไดอะแฟรมเป็นเพียงส่วนเกินที่ไม่จำเป็น

 

ในพื้นที่ซึ่งแรงดันขาเข้าไม่คงที่ ถังไดอะแฟรมมักจะถูกติดตั้งที่ท่อร่วมด้านขาเข้าเพื่อลดแรงดันสูงที่สามารถสร้างความเสียหายได้