Dew point

Dew point คือ จุดไอน้ำกลั่นตัว อุณหภูมิที่ทำให้ไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศควบแน่นเป็นน้ำ ซึ่งหมายความว่าปริมาณของไอน้ำที่อยู่ในอากาศเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว

 

อุณหภูมิจุดไอน้ำกลั่นตัว(Dew Point) คือ อุณหภูมิที่ทำให้ไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศควบแน่นเป็นน้ำ ซึ่งหมายความว่าปริมาณของไอน้ำที่อยู่ในอากาศเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว

 

จุดไอน้ำกลั่นตัวDew Point นั้นมีความสัมพันธ์กับค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)กล่าวคือ ถ้าความชื้นสัมพัทธ์มากขึ้น ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ Dew Point กับอุณหภูมิของอากาศปกติก็จะน้อยลง เมื่อความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเท่ากับ 100% ก็แสดงว่าอุณหภูมิของอากาศมีค่าเดียวกับกับอุณหภูมิDew Point

 

อุณหภูมิจุดไอน้ำกลั่นตัวหรือ จุดน้ำค้าง (Dew Point) จะถูกใช้เมื่อคำนวณหาขนาดค่าของระบบทำความเย็นและระบบระบายอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการก่อตัวของหยดน้ำและน้ำแข็งบนพื้นผิวที่เย็น ในกรณีที่มีอากาศเย็นบริเวณเหนือพื้นผิวที่เย็น ดังนั้นแล้วอุณหภูมิของพื้นผิวที่เย็นจะต้องสูงกว่าค่าของอุณหภูมิ Dew Point เพื่อหลีกเลี่ยงการควบแน่นไม่ให้เกิดขึ้น

 

แผนผัง h และ x ในที่นี้ใช้สำหรับ ค่าของความชื้นในอากาศที่ 1013mbarค่าปริมาณไอน้ำสัมบูรณ์ในอากาศที่มีความชื้น (x),ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity), อุณหภูมิ (ºC), และ enthalpy (h) สามารถอ่านได้จากแผงผังนี้