Detention tank

Detention tank คือ ถังกัก เป็นโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับควบคุมการไหลของของเหลวเพื่อใช้ในการบรรจุน้ำฝนและน้ำเสียเป็นระยะเวลาจำกัดช่วงหนึ่ง

 

ถังกัก (Detention tank) คือ โครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับควบคุมการไหลของของเหลวเพื่อใช้ในการบรรจุน้ำฝนและน้ำเสียเป็นระยะเวลาจำกัดช่วงหนึ่ง ซึ่งถังกักนี้จะใช้ร่วมกับระบบการระบายน้ำทิ้งในโรงงานบำบัดน้ำเสียหรือโรงงานอุตสาหกรรม

 

ถังกักที่ใช้ในระบบการระบายน้ำทิ้งจะถูกใช้สำหรับระบบที่มีการไหลของน้ำทิ้งจากภายนอกในปริมาณมาก โดยที่จะช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำทิ้งไหลในปริมาณที่มากเกินไปสู่ปลายทางรับ ปกป้องในส่วนของบริเวณพื้นที่ที่น้ำทิ้งไหลผ่าน และยังช่วยป้องกันการทำงานมากเกินไปของระบบไฮดรอลิกที่อยู่ในท่อระบายน้ำทิ้งและโรงงานบำบัดน้ำเสีย

 

ในโรงงานบำบัดน้ำเสียนั้น อ่างกักจะถูกใช้ควบคุมความผันผวนของน้ำเสียที่ไหลเข้าสู่ในระบบเพื่อที่จะประกันว่าน้ำเสียไหลผ่านถังของกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำให้กระบวนการบำบัดน้ำเสียทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุดเพื่อคงไว้ซึ่งหลักเกณฑ์ในการปล่อยของเสียและหลีกเลี่ยงการปล่อยกากของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม

 

ถังกักที่อยู่ในโรงงาน (บ่อยครั้งจะเรียกว่า “ถังปรับเสถียร”) จะถูกใช้กับน้ำทิ้งจากภายนอกที่มีปริมาณมาก นอกจากนี้ ถังกักยังช่วยทำให้ปริมาณรวมของน้ำทิ้งที่อยู่ในกระบวนการเกิดการเสถียรภาพทางสถานะความเป็นกรดหรือด่างหรือทำให้ส่วนประกอบทางเคมีที่มีอยู่เกิดการคงที่ก่อนจะถูกปล่อยสู่ระบบระบายน้ำทิ้ง