Decommissioning and disposal costs (Cd)

Decommissioning and disposal costs (Cd) คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานสำหรับการใช้งานในอาคารพานิชย์นั้น ส่วนของค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและทำลายและรื้อถอน (Cd) หรือ Decommissioning and disposal costs จะถือว่าไม่มีหรือมีผลน้อยมากในระบบอาคารพาณิชย์

 

ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและทำลาย (Cd)หรือ Decommissioning and disposal costs นั้นจะถูกใช้ในการคำนวณถึงค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (LCC)

 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานหรือการใช้งานในอาคารพาณิชย์นั้น ส่วนของค่าใช้จ่ายรื้อถอนและในการทำลาย (Cd)หรือ Decommissioning and disposal costsจะถือว่าไม่มีหรือมีผลน้อยมาก

 

ซึ่งเป็นข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับระบบของเครื่องสูบที่ใช้สูงกับสารอันตราย

 

การออกแบบและโครงสร้างของระบบจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและทำลาย(Cd)