Corrosion fatigue

Corrosion fatigue คือ การกัดกร่อนร่วมกับความล้า เป็นสภาวะที่โลหะได้รับความล้าเชิงกล (mechanical fatigue) และการกัดกร่อน (corrosion) ในเวลาเดียวกัน

 

การกัดกร่อนโดยทั่วไปหมายถึงการเสื่อมสภาพของพื้นผิวโลหะที่เผชิญภาวะกัดกร่อน การกัดกร่อนเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบตั้งแต่การกัดกร่อนที่สม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิวไปจนถึงการกัดกร่อนที่รุนแรงเฉพาะจุด ความล้าเชิงกล (mechanical fatigue) หมายถึงสภาพที่วัสดุอาจจะเสียหายเนื่องจากผลของแรงกระทำซ้ำ (cyclical load) ด้วยแรงที่ต่ำกว่า ultimate tensile strength มาก

 

หากโลหะอยู่ในสภาวะที่เผชิญกับทั้งสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนและความล้าเชิงกลในเวลาเดียวกัน วัสดุอาจเสียหายได้ที่กระทั่งระดับความเค้น (stress level) ต่ำลงไปอีกและภายในระยะเวลาที่สั้นลง สำหรับความล้าที่มีการกัดกร่อนช่วยจะไม่มีขีดจำกัดความล้า (fatigue limit) ไม่เหมือนกับความล้าเชิงกลอย่างเดียวซึ่งมีขีดจำกัดความล้า