COP (Coefficient of performance)

COP(Coefficient of Performance) คือ ค่าที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการทำความเย็นของฮีทปั้ม (Heat Pump) ซึ่งการคำนวณหาค่า COP ของฮีทปั้ม (Heat Pump) สามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบค่าความร้อนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องควบแน่น หรือ คอยล์ร้อน (Condenser) (ค่า Q) กับค่าพลังงานที่ใช้ในการขับเครื่องคอมเพรสเซอร์ (Compressor) (ค่า W)

 

ค่า COP หรือ ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ(Coefficient of Performance)คือ ค่าที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการทำความเย็นของฮีทปั้ม (Heat Pump) ซึ่งการคำนวณหาค่า COPของฮีทปั้ม (Heat Pump) สามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบค่าความร้อนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องควบแน่น หรือ คอยล์ร้อน (Condenser) (ค่า Q)กับค่าพลังงานที่ใช้ในการขับเครื่องคอมเพรสเซอร์ (Compressor)(ค่า W)

 

สูตรการคำนวณทางด้านขวาสามารถใช้ในการหาค่า COP

 

อีกนัยหนึ่ง ค่าCOP คือ ค่าที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน (kW)ที่ใช้ในการดูดความร้อนของฮีทปั้ม(Heat Pump) กับพลังงาน (kW) ที่ใช้ในการขับเครื่องคอมเพรสเซอร์ (Compressor)

 

ตัวอย่างเช่น:

ถ้าฮีทปั้ม(Heat Pump) ที่ใช้ในการทำความเย็นนั้นมีค่า COP = 2 แล้วนั้น จะหมายถึง พลังงานที่ใช้ในการขับเครื่องคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทุก kWจะมีสมรรถนะในการทำความเย็นได้ 2 kW

 

สำหรับค่าCOP จะไม่มีหน่วยของพลังงาน ดังนั้นความร้อนที่ถูกผลิตและพลังงานที่ใช้จะมีหน่วยที่เหมือนกันเมื่อใช้ในการคำนวณค่า COP ดังกล่าว