Convector

Convector คือ เครื่องทำความร้อนแบบนำพาความร้อน หรือ เครื่องคอนเว็คเตอร์ เป็นเครื่องทำความร้อนซึ่งถ่ายโอนความร้อนโดยหลักผ่านวิธีการนำพาความร้อน การนำพาความร้อนคือกระบวนการที่ความร้อนจะถูกถ่ายโอนเมื่อมีการเป่าอากาศที่เย็นกว่าไปยังบริเวณพื้นผิวที่ร้อนกว่าของวัสดุแข็ง

 

เครื่องทำความร้อนแบบนำพาความร้อน หรือ เครื่องคอนเว็คเตอร์ (Convector) คือ เครื่องทำความร้อนซึ่งถ่ายโอนความร้อนโดยหลักผ่านวิธีการนำพาความร้อน การนำพาความร้อนคือกระบวนการที่ความร้อนจะถูกถ่ายโอนเมื่อมีการเป่าอากาศที่เย็นกว่าไปยังบริเวณพื้นผิวที่ร้อนกว่าของวัสดุแข็ง

 

เครื่องคอนเว็คเตอร์ประกอบด้วยแผงรับความร้อนที่มีน้ำใส่อยู่ ซึ่งถูกใส่อยู่ในแผงที่มีพื้นผิวเป็นลูกฟูกที่จะสร้างบริเวณพื้นผิวโดยรวมขนาดใหญ่ ทำให้เพิ่มความสามารถในการถ่ายโอนความร้อนไปยังอากาศโดยการนำพาความร้อน พลังงานความร้อน 90 เปอร์เซ็นต์ของเครื่องคอนเว็คเตอร์จะถูกถ่ายโอนไปยังอากาศโดยการนำพาความร้อน

 

เครื่องคอนเว็คเตอร์มักจะถูกใช้ในบริเวณที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับแผงระบายความร้อน ปริมาณพลังงานความร้อนที่ถูกถ่ายโอนมาโดยเครื่องคอนเว็คเตอร์จะลดลงหากมีการติดตั้งในบริเวณที่มีอากาศเข้ามาได้จำกัด การถ่ายโอนความร้อนจะลดลงประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์เมื่อถูกติดตั้งที่จุดพัก และลดลง 15-20 เปอร์เซ็นต์ ถ้าถูกติดตั้งในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเพดาน เมื่อมีการใส่เครื่องคอนเว็คเตอร์เข้าไปใต้เพดานแล้ว จะทำเกิดความเสี่ยงในการทำให้อุณหภูมิลดลงเป็นอย่างมาก ขณะชั้นอากาศร้อนที่เคลื่อนไหวอยู่จะเริ่มก่อตัวภายใต้เพดาน นอกจากนี้ การที่ระดับพื้นไม่มีความร้อนอาจจะทำให้รู้สึกไม่สะดวกสบายที่เท้าหรือเพิ่มโอกาสมีลมพัดที่พื้น