Control valve

Control valve คือวาล์วควบคุม  จะถูกใช้ในการควบคุมปริมาณตัวกลางที่หมุนเวียนต่อหน่วยที่ใช้ เช่น วงจรผสม, ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน, หรือขดลวดพัดลม

 

วาล์วควบคุม(Control valve) จะถูกใช้ในการควบคุมปริมาณตัวกลางที่หมุนเวียนต่อหน่วยที่ใช้ เช่น วงจรผสม, ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน, หรือขดลวดพัดลม โดยปกติวาล์วควบคุมจะทำงานได้ด้วยมอเตอร์สำหรับช่วงเปิดและปิดวาล์วมอเตอร์จะรับสัญญาณให้ปรับระดับการเปิดผ่านการเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการตึกและอาคารหรือหน่วยควบคุมอิเล็คโทรนิคจากส่วนกลาง

 

วาล์วควบคุมยังสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติได้ ในกรณีนี้ วาล์วจะมีการติดตั้งหัวขับอยู่ภายในซึ่งจะมีผลต่อระดับการเปิดของวาล์ว หัวขับจะตอบสนองกับเซ็นเซอร์หรือตัวดักจับที่จะวัดอุณหภูมิหรือแรงดัน