Consumption profile

Consumption profile คือ รูปแบบการใช้น้ำ จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาระหว่างวันกับอัตราการไหลของน้ำ โดยที่รูปแบบการใช้น้ำจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งาน และประเภทของการติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ

 

ในโรงแรมแห่งหนึ่ง ปริมาณความต้องการใช้น้ำนั้นจะมากน้อยไม่เท่ากันเป็นอย่างมากในช่วงระหว่างวัน ปริมาณความต้องการน้ำจะสูงสุดในช่วงเวลาเช้า เนื่องจากผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมจะอาบน้ำและกิจกรรมทุกอย่างรวมไปถึงการทำความสะอาด การปรุงอาหาร และการซักล้างจะเริ่มขึ้นในช่วงเวลาตอนเช้าด้วย 

 

ปริมาณความต้องการในการใช้น้ำจะสูงมากอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาอาหารค่ำ ตัวอย่างของข้อมูลการบริโภคน้ำโดยปกติสำหรับโรงแรมจะแสดงให้เห็นดังในภาพประกอบ

 

รูปแบบการใช้น้ำ (Consumption Profile) เป็นข้อมูลที่สำคัญในขั้นตอนเลือกระบบเครื่องสูบน้ำ ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกประเภทของระบบเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันและจำนวนของเครื่องสูบน้ำที่จำเป็นต้องใช้

 

รูปแบบลักษณะการใช้ (Load Profile)สามารถสร้างได้จากข้อมูลเหล่านี้ ในที่นี้ เราสามารถจะเห็นถึงจำนวนชั่วโมงของปริมาณความต้องการใช้น้ำต่างๆ