Constant pressure, control mode

Constant pressure, control mode คือ หมวดควบคุมแรงดันคงที่ถูกใช้เพื่อรักษาแรงดันให้คงที่ที่ระดับหนึ่ง พบได้ทั่วไปในระบบส่งน้ำและในถังรักษาแรงดัน (pressure holding vessel) ในระบบหมุนเวียนน้ำ

 

หมวดควบคุมแรงดันคงที่ถูกใช้เมื่อต้องการรักษาแรงดันให้คงที่ที่ระดับใดระดับหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในระบบส่งน้ำ แต่ก็จะพบการใช้งานในถังรักษาแรงดัน (pressure holding vessel) สำหรับระบบหมุนเวียนน้ำด้วยเช่นกัน

  • การรักษาแรงดัน (Pressure holding)
  • การเพิ่มแรงดัน (Pressure boosting)
  • ระบบในกระบวนการ (Process systems)