Constant pressure boosting

Constant pressure boosting คือการเพิ่มแรงดันน้ำไปยังระดับแรงดันที่ตั้งไว้และรักษาระดับแรงดันนั้นไว้โดยไม่ขึ้นกับอัตราการไหลและแรงดันขาเข้า

 

ในระบบส่งน้ำ การรักษาระดับแรงดันให้คงที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับระดับความสะดวกสบายของผู้ใช้น้ำ อย่างไรก็ตาม ความต้องการน้ำที่เปลี่ยนไปตลอดทั้งวันทำให้แรงดันเปลี่ยนแปลง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ชุดเพิ่มแรงดันที่ติดตั้งเกจวัดแรงดันจะสามารถปรับและรักษาระดับแรงดันให้คงที่ได้

 

การเพิ่มแรงดันแบบแรงดันคงที่ถูกใช้ในชุดเพิ่มแรงดันทั้งหมดและในทุกรูปแบบของระบบ อาทิ:

•ระบบเพิ่มแรงดันโดยตรง (Direct boosting systems): เป็นระบบที่ชุดเพิ่มแรงดันต่อโดยตรงเข้ากับท่อน้ำหลักที่จ่ายน้ำไปทั่วทั้งอาคารหรือเฉพาะส่วนของอาคารที่อยู่สูง

•ระบบแบ่งโซน (Zone divided systems) ระบบนี้จะมีชุดเพิ่มแรงดันหลายชุดต่อเชื่อมกับท่อน้ำหลักหรือมีถังน้ำสำรองร่วมที่จะจ่ายน้ำให้กับโซนแรงดันของตัวเอง

•ระบบถังน้ำบนหลังคา (Roof top tank systems) ระบบนี้มักจะมีชุดเพิ่มแรงดันแยกต่างหากสำหรับอาคารชั้นที่อยู่สูงที่ซึ่งแรงดันอาจจะต่ำเกินไปเนื่องจากระยะตามแนวความสูง (geometric height) จากถังไปยังลูกค้าที่ไม่เพียงพอ

•ระบบต่อแบบอนุกรมที่มีถังน้ำสำรองระหว่างทาง (Series connected system with intermediate break tanks) ในระบบนี้ชุดเพิ่มแรงดันทุกตัวจะจ่ายน้ำให้กับโซนแรงดันของตัวเองในอาคาร โดยสูบน้ำจากถังสำรองของตัวเองซึ่งตั้งอยู่แต่ละชั้น

•ระบบต่อแบบอนุกรมที่ไม่มีถังสำรองระหว่างทาง (Series connected system without intermediate break tanks) ในระบบนี้ชุดเพิ่มแรงดันจะต่อกันโดยตรงแบบอนุกรม