Conductivity transmitter

Conductivity transmitter คือ  การวัดค่าความนำไฟฟ้าของของเหลว การวัดนี้เพื่อป้องกันความเค็มที่มากเกินไปที่จะทำให้เกิดการกัดกร่อนขึ้นในระบบต่างๆ อาทิ ระบบปรับอากาศ

 

ตัวส่งสัญญาณความนำไฟฟ้า (Conductivity transmitter) วัดค่าความนำไฟฟ้าของของเหลว สัญญาณที่วัดได้จะเป็นสัญญาณอนาล็อก 0/4-20 mA (analog 0/4-20 mA signal) ที่ขึ้นอยู่กับช่วงการวัด ตัวรับสัญญาณโดยปกติแล้วจะเป็น PLC (Programmable Logic Controller) หรือ microprocessor control

 

ตัวส่งสัญญาณความนำไฟฟ้าถูกใช้งานมากมายในน้ำเติมสำหรับระบบที่มีการระเหย เช่น เครื่องควบแน่นและหอหล่อเย็น

 

ตัวส่งสัญญาณความนำไฟฟ้าวัดความเค็มในน้ำและควบคุมการระบายออกเพื่อป้องกันความเค็มที่มากเกินไปซึ่งจะทำให้เกิดการกัดกร่อนขึ้น