Condensing temperature

condensing temperature คืออุณหภูมิที่สารทำความเย็น (cooling medium) เปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว

 

อุณหภูมิควบแน่น (condensing temperature) คืออุณหภูมิที่สารทำความเย็น (cooling medium) เปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว เมื่อเกิดการเปลี่ยนเฟสนี้ขึ้น สารทำความเย็นจะควบแน่น อุณหภูมิที่สารทำความเย็นควบแน่นขึ้นอยู่กับประเภทของสารทำความเย็นและแรงดันในการควบแน่น