Condensate pump

condensate pump คือ การใช้เครื่องสูบน้ำที่ถูกควบแน่นในระบบทำความเย็น

 

เครื่องสูบน้ำคอนเดนเสท (condensate pump) ใช้เครื่องสูบน้ำที่ถูกควบแน่นในระบบทำความเย็น

 

น้ำที่ควบแน่น (condensate) จะต้องถูกระบายออกเมื่อก่อตัวขึ้นที่พื้นผิวทำความเย็นและในระบบทำความเย็น น้ำที่ควบแน่นจะถูกรวบรวมในถาดรองรับน้ำ (drip tray) หากน้ำที่ควบแน่นนี้ไม่สามารถระบายออกไปจากถาดรองรับน้ำได้ตามแรงโน้มถ่วงก็จะต้องติดตั้งปั๊มคอนเดนเสท (condensate pump)