Compressor

 Compressor คือ หัวใจสำคัญของระบบทำความเย็น ทำงานเพื่อเพิ่มแรงดันของก๊าซโดยการลดปริมาตรลง

 

คอมเพรสเซอร์ (Compressor)เป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้ในระบบทำความเย็นรวมทั้งการใช้งานอื่นหลากหลายประเภท ซึ่งคอมเพรสเซอร์ (Compressor)ทุกประเภทนั้นจะใช้หลักการทำงานแบบเดียวกันด้วยการใช้วิธีการอัด ของเหลวที่อัดได้(ก๊าซหรืออากาศ) ที่ถูกดึงเข้าสู่ตัวคอมเพรสเซอร์ด้วยแรงดันที่ต่ำ โดยที่คอมเพรสเซอร์จะทำหน้าที่ลดขนาดของตัวกลางลงซึ่ง ทำให้มีปริมาตรลดลง และแรงดันสูงขึ้น

 

โดยการควบคุมแรงดันของก๊าซ จึงทำให้ควบคุมอุณหภูมิของก๊าซที่จะกลั่นตัว (Condenser) ได้ และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อระบบทำความเย็น

 

คอมเพรสเซอร์ (Compressor) นั้นมีได้หลายแบบ แต่ทุกประเภทนั้นจะใช้หลักการทำงานพื้นฐานแบบเดียวกันคือ การอัดก๊าซหรืออากาศประเภทของคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ที่นิยมใช้กันทั่วไปในระบบทำความเย็น คือ คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor),คอมเพรสเซอร์แบบสกรู(Screw Compressor), คอมเพรสเซอร์แบบก้นหอย(Scroll Compressor), คอมเพรสเซอร์แบบเรเดียล(Radial Compressor)