COD (Chemical Oxygen Demand)

COD (Chemical Oxygen Demand) คือ ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD) เป็นค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (ที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้และที่เป็นสารอินทรีย์เฉื่อย) ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซต์และน้ำ รวมไปถึงสารอนินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดต์ได้

 

ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD)คือ ค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (ที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้และที่เป็นสารอินทรีย์เฉื่อย) ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซต์และน้ำ รวมไปถึงสารอนินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดต์ได้

 

กระบวนการออกซิเดชั่น (oxidation) จะเกิดขึ้นโดยการใช้สารเคมีที่ทำหน้าที่ให้เกิดการรวมตัวกับออกซิเจนหรือเป็นตัวออกซิแด็นซ์ เช่น โพแทสเซียมไดโครเมต (potassium dichromate), โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส (potassium permanganate)การใช้สารเคมีนั้นจะเป็นตัวชี้วัดทางอ้อมถึงปริมาณของสารอินทรีย์ที่มีอยู่ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณของออกซิเจนที่ต้องใช้

 

ค่าปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD) จะมากกว่าค่าของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) เนื่องจากกว่ากระบวนการที่ใช้สารเคมีนั้นจะเป็นการออกซิไดต์สารอินทรีย์เฉื่อยเช่นเดียวกับกระบวนการที่จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์