CFC (Chlorofluorocarbon)

CFC (Chlorofluorocarbon) คือ สาร CFC และ HCFC จัดเป็นสารอันตรายที่ทำลายชั้นโอโซนและก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect), CFC ย่อมาจากคำว่า “คลอโรฟลูโอคาร์บอน” (Chlorofluorocarbon) ส่วนสารเฮชซีเอฟซี (HCFC) เป็นตัวย่อที่มาจากคำว่า “ไฮโดรคลอโรฟลูโอคาร์บอน” (Hydro chlorofluorocarbon) ซึ่งคำทั้งสองบอกถึงส่วนประกอบอะตอมโมเลกุลของสาร

 

สาร CFCและHCFC จัดเป็นสารอันตรายที่ทำลายชั้นโอโซนและก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก(Greenhouse Effect), CFC ย่อมาจากคำว่า “คลอโรฟลูโอคาร์บอน” (Chlorofluorocarbon) ส่วนสารเฮชซีเอฟซี (HCFC)เป็นตัวย่อที่มาจากคำว่า “ไฮโดรคลอโรฟลูโอคาร์บอน” (Hydro chlorofluorocarbon)ซึ่งคำทั้งสองบอกถึงส่วนประกอบอะตอมโมเลกุลของสาร

 

เนื่องจากสาร CFCและHCFC ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงทำให้มีทั้งนานาชาติ และของแต่ละประเทศการบัญญัติถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้สารทั้งสองดังกล่าว ในประเทศทางยุโรปหลายๆประเทศ ได้มีการห้ามใช้สารทั้งสองเป็นสารทำความเย็นในการติดตั้งกับระบบใหม่ อย่างไรก็ตาม พบว่าสารทำความเย็นเหล่านี้ถูกใช้ในการติดตั้งระบบเก่าส่วนใหญ่ที่มีอยู่แล้ว

 

CFCและHCFC ที่ถูกใช้เป็นตัวทำความเย็นอย่างแพร่หลาย คือR12, R22, และ R502

 

ข้อมูลหลัก:

ค่า ODP (Ozone Depletion Potential)คือ ตัวเลขที่ระบุถึงผลกระทบของสารทำความเย็นต่อชั้นโอโซน สารทำความเย็น R12 ที่ถูกใช้นั้นจะมีค่าดัชนีเท่ากับ 1.0 และเปรียบเทียบได้เท่ากับผลกระทบที่มี

ค่า GWP (Global Warming Potential) คือ ตัวเลขที่ระบุถึงผลกระทบของสารทำความเย็นในการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ค่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ถูกใช้นั้นจะมีค่าดัชนีเท่ากับ 1.0 และเปรียบเทียบได้เท่ากับผลกระทบที่มี