Calculation of flow

Calculation of flow คือ การคำนวณค่าแรงดันสูญเสียในระบบทำความร้อนหรือความเย็นนั้น จำเป็นที่จะต้องทราบถึงอัตราการไหล (Q) ซึ่งอัตราการไหลจะขึ้นอยู่กับปริมาณความร้อนที่ต้องการ ค่าแตกต่างของอุณหภูมิ ความสามารถของพลังงานจำเพาะ และความหนาแน่น

 

เมื่อทราบถึงค่าการถ่ายเทความร้อน (Φ)แล้ว จึงทำการกำหนดค่าของอุณหภูมิท่อที่มีของเหลวไหลผ่าน (tF), และอุณหภูมิท่อที่ของเหลวไหลย้อนกลับ (tR) เพื่อจะสามารถทำการคำนวณหาอัตราการไหลของ (Q)

 

อุณหภูมิไม่เพียงแต่จะเป็นตัวกำหนดอัตราการไหลแต่ยังรวมถึงพื้นผิวความร้อนอีกด้วย (เช่น เครื่องนำกระจายความร้อน (radiators), เครื่องทำความร้อน (calorifiers), เป็นต้น)

 

การคำนวณสามารถทำได้โดยการใช้สูตรต่อไปนี้

Φ x 0.86= Q

(TF -TR)

Q = อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชม.) / [m3/h]

Φ = ความร้อนที่ต้องการ [kW]

TF = อุณหภูมิท่อที่ของเหลวไหลผ่าน [°C]

TR = อุณหภูมิท่อที่ของเหลวไหลย้อนกลับ [°C]

0.86 คือ แฟคเตอร์ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนหน่วยจากกิโลแคลอรี่/ชม. ไปเป็นกิโลวัตต์ (kcal/h to kW)