Calculating pressure loss

Calculating pressure loss คือ ในการเลือกเครื่องสูบน้ำที่ถูกต้องและทำให้ได้ความสมดุลที่เหมาะสมในระบบนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการคำนวณค่าแรงดันที่สูญเสียตลอดทั้งระบบ

 

ในการเลือกเครื่องสูบน้ำที่ถูกต้องและทำให้ได้ความสมดุลที่เหมาะสมในระบบนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการคำนวณค่าแรงดันที่สูญเสียตลอดทั้งระบบ

 

การสูญเสียแรงดันในระบบทำความร้อนจะเกี่ยวข้องกับ:

•การผลิตความร้อน: เครื่องบอยเลอร์, อุปกรณ์เปลี่ยนความร้อน, อุปกรณ์กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ

•การนำจ่าย: ท่อ, ข้อต่อ, วาล์ว, เครื่องสูบ

•การใช้ความร้อน: แผงแพร่ความร้อน, เครื่องทำน้ำร้อน, พื้นผิวที่ได้รับความร้อน, เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก,ให้ความร้อนที่พื้น,การผลิตน้ำร้อนภายในที่พักอาศัย

 

การคำนวณค่าแรงดันที่สูญเสียสำหรับระบบท่อสามารถทำได้โดยการบวกผลรวมของแรงดันที่สูญเสียในส่วนของท่อ และชิ้นส่วนที่มีความต้านทานอื่นๆ (วาล์ว และข้อต่อต่างๆ)

ΔPtot = ΔPpipe + ΔPindividual [Pa]

ΔPpipe =  Σ(½ x ρ x v² x ζp)

ΔPindividual  = Σ(ζr x ½ x ρ x v²)

ρ&nbsp =  ความหนาแน่นของตัวกลางน้ำ

v = ความเร็วของน้ำในท่อ

ζp = ค่าสัมประสิทธิ์ความฝืดสำหรับส่วนท่อตรง

ζr = ค่าสัมประสิทธิ์สำหรับชิ้นส่วนที่มีความต้านทาน

 

แรงดันสูญเสียส่วนประกอบอื่นในระบบรวมถึงแผงแพร่ความร้อน, พื้นผิวที่ได้รับความร้อน, เครื่องบอยเลอร์ ฯลฯ จะได้จากผู้ผลิตนั้นๆ

 

เมื่อได้คำนวณแรงดันสูญเสียทั้งหมดแล้ว ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการสร้างเส้นโค้งคุณลักษณะของระบบ ซึ่งจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและแรงดันสูญเสียในระบบทั้งหมด

 

การเลือกเครื่องสูบน้ำและขนาดของเครื่องสูบน้ำจะทำโดยการเปรียบเทียบคุณลักษณะ ของระบบกับเส้นโค้งสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำเพื่อกำหนดจุดที่คาดว่าจะใช้งาน