Calculating heat loss

Calculating heat loss คือ การคำนวณการสูญเสียการส่งผ่านความร้อน คือ ผลรวมของการสูญเสียความร้อนจากในแต่ละส่วนของอาคาร

 

การคำนวณการสูญเสียการส่งผ่านความร้อนคือผลรวมของการสูญเสียความร้อนจากในแต่ละส่วนของอาคาร

 

ค่าดังกล่าวสามารถคำนวณโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้:

Φ =U x A x (tout- tin)

โดยที่

Φ= การสูญเสียความร้อนสำหรับส่วนหนึ่งของตึก [W]

U=ค่าสัมประสิทธิ์ของการส่งผ่านความร้อนสำหรับส่วนหนึ่งของตึก [W/m²K]

A= บริเวณส่วนหนึ่งของตึก [m²]

Tout= อุณหภูมิภายนอกที่สภาวะออกแบบ [°C]

Tin = อุณหภูมิภายในที่สภาวะออกแบบ [°C]

 

ค่าการสูญเสียความร้อนที่คำนวณได้จะถูกนำมาใช้ในการออกแบบขนาดระบบทำความร้อนของตึกตามที่ออกแบบไว้สำหรับอุณหภูมิภายนอกและภายในตึก จะมีการเพิ่มค่าการสูญเสียความร้อนเข้าไป 10-20 เปอร์เซ็นต์จากที่คำนวณได้ เพื่อครอบคลุมถึงกลางคืนหรือในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน