Buffer tank

buffer tank คือ ถังเก็บในด้านผู้ใช้งานความเย็นของระบบปรับอากาศ ถังนี้ใช้สำหรับเก็บกักความเย็นเพื่อรองรับความต้องการในช่วงสูงสุดหรือในสภาวะที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินขีดความสามารถของระบบทำความเย็นที่จะทำได้

 

ถังสำรอง (buffer tank) เป็นถังเก็บในด้านผู้ใช้งานความเย็นของระบบปรับอากาศ ระบบดังกล่าวอาจจะเป็นด้านทุติยภูมิของระบบแบบเก่าซึ่งขับด้วยคอมเพรสเซอร์ (compressor-driven system) หรือระบบทำความเย็นอิสระ (free-cooling system) ซึ่งการทำความเย็นอาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนเท่านั้น ถังสำรองนี้เป็นถังเก็บซึ่งสามารถเก็บกักสารทำความเย็นที่ถูกทำให้เย็นแล้วไว้ ถังสำรองนี้มักจะใช้เมื่อมีความต้องการการทำความเย็นที่ไม่คงที่ ในการใช้งานดังกล่าวนั้นถังจะถูกใช้เป็นที่กักเก็บเพื่อรองรับความต้องการในช่วงสูงสุดหรือในสภาวะที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินขีดความสามารถของระบบทำความเย็นที่จะทำได้

 

ในช่วงเริ่มเดินเครื่องระบบทำความเย็นจะเป็นช่วงที่กินพลังงานมากและทำความสึกหรอให้กับคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น (cooling compressor) เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานแบบต่อเนื่อง ถังสำรองเหมาะสมสำหรับสภาวะที่ภาระการทำความเย็น (cooling load) มีน้อยเพราะจะช่วยลดจำนวนครั้งการเริ่มเดินเครื่อง ทำให้ช่วยลดการสึกหรอและการใช้พลังงานลงได้