Brackish water

Brackish water คือ น้ำกร่อย เป็นน้ำที่มีปริมาณของสารละลายเกลือมากกว่าปริมาณที่มีอยู่ในน้ำบริสุทธิ์ แต่ไม่มากเท่ากับปริมาณที่มีอยู่ในน้ำทะเล

 

น้ำกร่อย (Brackish water) คือ น้ำที่มีปริมาณของสารละลายเกลือมากกว่าปริมาณที่มีอยู่ในน้ำจืด แต่ไม่มากเท่ากับปริมาณที่มีอยู่ในน้ำทะเล ซึ่งสารละลายเกลือนั้นจะถูกหมายถึงความเค็มหรือส่วนประกอบของเกลือที่ถูกละลายอยู่ในน้ำ ในทางเทคนิคนั้น น้ำกร่อยจะประกอบด้วยส่วนผสมของเกลือประมาณตั้งแต่ 500 ถึง 30,000ส่วนในล้านส่วน (ppm) – ส่วนมากจะระบุเป็น 0.05-3.0%

 

ความเข้มข้นของเกลือที่ละลายอยู่ในน้ำส่วนหนึ่งจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเกลือแยกไอออนในสารละลาย ตัวอย่างเช่น การนำไฟฟ้าของน้ำจะถูกใช้เป็นตัวชี้วัดว่ามีปริมาณเกลือหรือค่าความบริสุทธิ์ในน้ำเท่าไหร่ เช่น ยิ่งน้ำบริสุทธิ์มากเท่าใด ความสามารถในการนำไฟฟ้าของน้ำยิ่งน้อย

 

สารละลายเกลือที่อยู่ในน้ำจะขึ้นอยู่กับปริมาณของเกลือที่ถูกละลายอยู่ในน้ำ

น้ำจืด

< 0.05%

< 500 ppm

 

น้ำกร่อย

0.05 - 3.0%

500 - 30,000 ppm

 

น้ำเกลือ

3.0 - 5.0%

30,000 - 50,000 ppm

 

น้ำทะเล

> 5.0%

> 50,000 ppm